Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын Касгийн Газрын 2021.02.10-ны өдрийн 27 дугаар тогтоол