1. Санхүүгийн аудитын тайлан /2020 он/
  2. Санхүүгийн аудитын тайлан /2021 он/
  3. 2021 оны санхүүгийн тайлан
  4. 2022 оны санхүүгийн хагас жилийн тайлан
  5. 2021 оны аудитын зөвлөмж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
  6. ЭХЯ-ны хяналт шалгалт, үнэлгээ дүгнэлт
  7. 2022 оны дотоод аудитын өгсөн зөвлөмжийн биелэлт