ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨЖ БУЙ СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн Стандарт, норм нормативын хэлтсийн Стандартын сектороос боловсруулж буй стандартын жагсаалт /2022 оны 02 дугаар сарын 07-ны байдлаар/