Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 1 дүгээр улирлын А тушаалууд