АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ