2022-2023 оны засварын ажлын төлөвлөгөө

2022 оны их засвар, ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл