ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Тус алба нь станцын хэвийн үйл ажиллагааг хангах хүрээнд батлагдсан захиалгын дагуу шаардлагатай бараа материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслээр түргэн шуурхай хангах байгууллагын орчны цэвэрлэгээ үйлчилгээ, тохижилтыг чанартай хийж гүйцэтгэх үндсэн үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг болно.

Хангамжийн хэлтэс нь станцын хэвийн үйл ажилагааг хангахад, тухайн  жилийн худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу төлөвлөх, зохион  байгуулах, сэлбэг, бараа материалыг худалдан авах үндсэн үүрэгтэй.  Хангамжийн хэлтсийн дарга -1 Хангамжийн мэргэжилтэн -2  Цахим худалдан авалт хариуцсан ажилтан -1 Багажны нярав-1