ХИМИЙН ХЭСЭГ

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх  тасралтгүй найдвартай ажиллагаанд зориулан  технологийн шаардлага хангасан, боловсруулсан цэвэр усаар тасралтгүй найдвартай хангаж, эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмээр батлагдсан ус, түлш, тосны чанарын норм стандартыг үйлдвэрийн хэмжээнд мөрдүүлж, горим зөрчигдөхөд шуурхай арга хэмжээ авахуулж , тоноглолын найдвартай, эдийн засгийн хэмнэлттэй ажиллагааг  хангуулах