ДХХ-А-ИЙН ХЭСЭГ

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Станцын найдвартай аюулгүй ажиллагаа болон тоног төхөөрөмжийн үр ашигтай ашиглалтыг хангах зорилготой. Үндсэн болон туслах системийн тоноглолуудын  хянах хэмжих хэрэгсэл, удирдлагын системийн ашиглалтын үед гарсан гэмтэл зөрчлийг цаг алдалгүй  түргэн шуурхай устган ААД, ТАД-ийг мөрдөн ажиллах үүрэгтэй.