1. Сургалтын хөтөлбөр батлах тухай

2.Техникийн комисс байгуулах тухай 2019.12.09 А/107