1.ЭХЗХ-ны 2018 оны 289 дүгээр тогтоол

2.ЭХЗХ-ны 2018 оны 290 дүгээр тогтоол

3.ЭХЗХ-ны 2018 оны 291 дүгээр тогтоол

4.Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого/2015-2030/

5."Амгалан дулааны станц"  барих тухай тогтоол

6. МУЗГ-н 2020.02.19-ний өдрийн 71 дүгээр тогтоол АДС ХХК-ийн талаар авах арга хэмжээний тухай

7. Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр / 2018-2023/