1. Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний дүрэм

2. Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм

3. Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

4. Дулааны ААД

5. Техник ашиглалтын дүрэм

6. "Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэх тохиолдолд түлш, эрчим хүчний  хангамжийн талаар мөрдөх журам"

7. Ёс зүйн дүрэм

8. Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх, Дулааны эрчим хүч хэрэглэх, Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах шинэчлэсэн дүрэм

9. Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм