1. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 2. Компанийн тухай хууль
 3. Эрчим хүчний тухай хууль
 4. Нийгмийн даатгалын тухай хууль
 5. Авлигын эсрэг хууль
 6. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
 7. Зөрчлийн тухай хууль
 8. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
 9. Шилэн дансны тухай хууль
 10. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль
 11. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль
 12. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
 13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн